OBAVEŠTENJE o reklamacijama, rešavanju reklamacija usled nesaobraznosti robe

Poštovani kupci/članovi,

Obaveštavamo Vas da u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača („Zakon“), Farmasi Cosmetics doo Beograd („FARMASI“)kao prodavac, odgovara za nesaobraznost robe koju proda, u periodu od dve godine od datuma Vaše kupovine.

Međutim, odgovornost FARMASI ne postoji ukoliko isporučena roba:

  1. Odgovara opisu koji je dat u katalogu koji se je bio aktuelan u vreme kada je vršena porudžbina proizvoda i ako ima svojstva proizvoda koje je FARMASI poslao kupcu kao uzorke;
  1. Ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac/član uzima, pod uslovom da su ta svojstva bila poznata prodavcu u vreme zaključenja ugovora ili su mu morala biti poznata;
  1. Ako ima sva svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  1. Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom da prirodu robe, obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane FARMASI (u katalozima), kao i sva obaveštenja i obećanja data od strane proizvođača i njihovih distributera naročito putem oglasa ili na ambalaži proizvoda.

Radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti možete da izjavite reklamaciju na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. popunjavanjem Reklamacionog lista koji se nalazi na internet stranici www.farmasi.rs ili posredstvom sistema za online naručivanje, odabirom sekcije „porudžbine“, zatim „reklamacija“ i na kraju proizvoda na koji se reklamacija odnosi, uz navođenje uzroka reklamacije.

Kupac može da izjavi reklamaciju u slučaju da se proizvod nalazi na računu, a da nije isporučen kupcu, da je proizvod oštećen ili da je pogrešan proizvod isporučen, odnosno da je u pitanju proizvod čija je šifra greškom navedena u porudžbenici (npr. potreban je proizvod druge nijanse ali je ista vrsta proizvoda).

Postupak rešavanja reklamacije

Obaveza Kupca jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Molimo Vas da ambalažu od proizvoda sačuvate i prilikom izjavljivanja reklamacije, odnosno vraćanja proizvoda, nam pošaljete proizvod u ambalaži.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini dobićete pisanu ili elektronsku potvrdu kojom će vam biti potvrđen prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, elektronskim putem na kontakt e-mail adresu ili adresu stanovanja, koju ste nam ostavili prilikom izjavljivanja reklamacije, ćemo Vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju, odnosno obavestićemo Vas da li se reklamacija prihvata ili ne. Uz odgovor ćemo Vam predložiti i način na koji možemo da rešimo Vašu reklamaciju i rok za rešavanje Vaše reklamacije.

Nakon prijema obaveštenja o načinu rešavanja reklamacije, neophodno je da se saglasite sa načinom rešavanja reklamacije i rokom za rešavanje reklamacije, kako bi FARMASI mogao dalje da postupi po istoj. Saglasnost se šalje kao odgovor na poruku koja Vam je stigla kao predlog za rešavanje te reklamacije.

Nakon prijema odgovora od kupca, FARMASI će rešiti reklamaciju u roku ne dužem od 15 dana od dana prijema odgovora kupca, u skladu sa predlogom za rešavanje reklamacije na koji se kupac saglasio.

S poštovanjem,

Vaš FARMASI

FARMASI 2021 - sva prava pridržana
DESIGNER